تعرفه های آگهی در این کانال تلگرام
هر پست 8ساعت+5دیقه پست اخر
50,000
12ساعت+10 دقیقه پست اخر
80,000
24ساعت 15 دقیقه پست اخر
110,000
اعضا
3k
بازدید صفحه
235
ارسالی توسط
x